Zasady transportu międzynarodowego wewnątrz Unii Europejskiej

Transport międzynarodowy wewnątrz Unii Europejskiej to nieodłączny element funkcjonowania wspólnego rynku. Dzięki swobodnemu przepływowi towarów, usług oraz siły roboczej, przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia działalności na terenie całej Wspólnoty. Jednakże związane z tym obowiązki i wymogi prawne mogą czasem być kłopotliwe.

Zasady ogólne

Podstawowym aktem prawnym regulującym transport międzynarodowy wewnątrz Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych przepisów dla dostępu do rynku międzynarodowego przewozów drogowych towarów. Ustanawia ono zasady, jakim muszą podporządkować się przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przewozów drogowych. Do kluczowych elementów tego rozporządzenia należą m.in.:

  • wymóg posiadania odpowiednich dokumentów;
  • warunki dostępu do zawodu;
  • współpraca z innymi przewoźnikami.

Przewozy kabotażowe

Kabotaż to rodzaj przewozu drogowego towarów, który odbywa się na terytorium danego państwa członkowskiego wykonany przez przewoźnika z innego kraju UE, jak np. PIO Trans ze Szczecina. W ramach Unii Europejskiej obowiązują szczególne zasady, które mają na celu ochronę krajowych rynków transportowych przed nieuczciwą konkurencją. Wymogi dotyczące kabotażu obejmują:

  • limit przewozów;
  • obowiązek posiadania dokumentacji;
  • ochrona rynku krajowego.

Procedura ochronna

W przypadku naruszenia przepisów regulujących transport międzynarodowy wewnątrz UE władze krajowe mają prawo wszcząć postępowanie kontrolne oraz nałożyć na nieprzestrzegającego przepisów przedsiębiorcę sankcje. Ich wysokość zależy od ustawodawstwa danego państwa, jednak zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej powinny być proporcjonalne do wagi naruszenia oraz stanowić skuteczne środki.